کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 7
1. صفحات آغازین

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 0-0

10.22059/jqclcs.2018.65654


2. چکیده انگلیسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-8

10.22059/jqclcs.2018.65315


3. چکیده های انگلیسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-6

10.22059/jqclcs.2017.62501


4. صفحات آغازین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 0-0

10.22059/jqclcs.2017.62500


5. مبانی جرم ‏انگاری ارسال پیام‌های الکترونیکی ناخواسته

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 195-217

بتول پاکزاد؛ محمدحسین آزادی خواه


6. کمال گرایی کیفری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 173-194

محسن برهانی؛ بشری محمدی فرد


7. چکیده انگلیسی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-6

10.22059/jqclcs.2016.62421