مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی (JQCLCS) - واژه نامه اختصاصی