نویسنده = محمدجعفر حبیب زاده
تعداد مقالات: 1
1. موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در پرتو نظریة «مدونا-حور»

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 209-221

10.22059/jqclcs.2019.73355

حسین ناظریان؛ محمد فرجیها؛ محمدجعفر حبیب زاده