جبران خسارت تخریب میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین‌المللی با نگاهی به پروندۀ المهدی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

دیوان کیفری ­بین­المللی، در راستای گسترش تدریجی حقوق کیفری معاهداتی بین­المللی، برای نخستین بار در تاریخ رسیدگی­های کیفری بین­المللی، در پرونده الفقی المهدی چندین گام از محاکم پیشین فراتر نهاده و جبران خسارات ناشی از تخریب میراث فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله با نگاهی نقادانه، جبران خسارت جرم تخریب میراث فرهنگی با توجه به رویۀ دیوان کیفری بین­المللی در پروندة المهدی بحث می‌شود. دیوان در این رأی تاریخ­ساز، صرف نظر از ایراد مستقیم یا غیر مستقیم خسارات، ساکنان شهر تیمبوکتو در وهلة نخست و مردم کشور مالی و جامعۀ بین­المللی را در وهلة دوم به‌عنوان بزه­دیدگان جرم تخریب میراث فرهنگی شهر تیمبوکتو شناسایی کرده و با در نظر گرفتن مسئولیت کیفری
مضیق برای متهم، وی را موظف به جبران خسارات اقتصادی، روحی و ترمیم بناهای مورد حمایت کرده است. به علت اهمیت نمادین و نقش رویه­ساز رأی مذکور در آیندۀ رسیدگی­های حقوق کیفری     بین­الملل، در این مقاله در قالب چهار قسمت و با نگاهی انتقادی و تطبیقی به بررسی دستاوردهای دیوان در این پرونده خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Heritage Destruction in ICC with a Look to the Al Mahdi Case

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -
-
چکیده [English]

For the first time in the history of international criminal proceedings, International Criminal Court, alongside the gradual expansion of conventional international criminal law, has taken a few steps further from previous trials in the case of Al Faqi AL Mahdi and issued a ruling about the historic heritage reparation. In this article, we critically examined the reparation order of the ICC in the case of Al Mahdi. In this landmark verdict, regardless of direct or indirect damages, the court identified the residents of Timbuktu in the first place and Malian people and the international community in the second step as victims of cultural heritage destruction. The court has considered limited criminal responsibility for Mr. Al Mahdi. He has been convicted of war crimes, and his undertakings must be fulfilled by him. He is obliged to compensate for the mental and economic losses and to restore the destroyed buildings. Due to the symbolic importance and prominent role of this verdict in the future of international criminal proceedings, this article aims at analyzing the historic achievements of the court with a critical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reparation
  • Law of War
  • Cultural Heritage
  • ICC
  • AL Mahdi
1. اسدی، لیلاسادات (1388). جبران خسارت ناشی از جرم در دادرسی­های کیفری بین­المللی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 68، ۹۲-۶۵.

۲. فروغی، فضل­الله؛ غنی، کیوان (1394). جنایاتجنگیعلیهمیراثفرهنگیدرمخاصمۀمسلحانۀسوریه، مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی دانشگاه تهران، دورة2 (4و5)، 355-333.

3. فلک، دیتر (1391). حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، سید قاسم زمانی و نادر ساعد، تهران: شهردانش.

۴. لازرژ، کریستین (1382). درآمدی بر سیاست جنایی، علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان.

۵. لسانی، سید حسام­الدین؛ یدانی امناب، محسن (1394). امکان رسیدگی به جنایات داعش در دیوان کیفری بین‌المللی از دیدگاه حقوق بین‌الملل، فصلنامه سیاست خارجی، دورة 29، شمارة 4، ۷۹-۵۱.

۶. محمد نسل، غلامرضا (1391). مجموعه مقررات دیوان کیفریبین­المللی، تهران: دادگستر.

۷. مسعودی کوشک، حمید (1396). حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانه، تهران: گنج دانش.

8. والین، لوک، (1385). قربانیانوشهوددرجنایاتبینالمللی:ازحقحمایتتاحقبیان، توکل حبیب زاده، مجتبی جعفری، مجلة حقوقی نشریة مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری .شمارة سی و چهارم، 56-33.

 9. Boas, Gideon & Schabas, William A. (2003). International Criminal Law: Developments in the Case Law of the ICTY (International Humanitarian Law), Brill Publishing.

10. Bassiouni,Cherif (2008). International Criminal Law: International Enforcement, Vol. 3 (Third Edition Edition), Brill – Nijhoff.

11. Cassese, A. (2003). International Criminal Law, Oxford University Press.

12. Conor, McCarthy (2009). Reparations under the Rome Statute of the International Criminal Court and Reparative Justice Theory, in The International Journal of Transitional Justice, Vol. 3, 250–271.

13. Evans, Christine (2012).The Right to Reparation in International Law for Victims of Armed Conflict, (Cambridge Studies in International and Comparative Law ,Book 91), Cambridge University Press.

14. Friman, Hakan & Robinson, Darry & Wilmshurst, Elizabeth. An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press.

15. Ferstman, Carla & Goetz, Mariana (2009). Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes against Humanity, Brill Publishing.

16. Jodoin, Sébastien & Cordonier Segger, Marie-Claire (2013). Sustainable Development, International Criminal Justice, and Treaty Implementation (Treaty Implementation for Sustainable Development), Cambridge University.

17. Liu, Zuozhen (2016). The Case for Repatriating China’s Cultural Objects, Springer.

18. Mulgrew, Róisín (2013).Towards the Development of the International Penal System, Cambridge University Press.

19. Ogora, L.O (2017).Calls for Reparations and a Speedy Trial Prevails as ICC President Visits Northern Uganda, International Justice Monitor, available online at https://www.ijmonitor.org/2017/03/calls-for-reparations-and-a-speedy-trial-prevail-as-icc-president- visitsnorthern-Uganda.

 20. Assembly of States Parties (ASP), International Criminal Court, Report of the Court on the strategy in relation to victims, ICC-ASP/8/45. 18-26 November 2009.

21. UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), UNESCO Amicus Curiae Observations. The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Situation in the Republic of Mali, ICC-01/12-01/15-194. 02 December 2016.

22. UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 14 May 1954.

23. UN General Assembly, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law: resolution / adopted by the General Assembly, 21 March 2006, A/RES/60/147.

24. United Nations, Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis ("London Agreement"), 8 August 1945, 82 U.N.T.C. 280.

25. Bennoune, Karima, Expert appointed by the International Criminal Court in The Case of the Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Second Expert Report, ICC-01/12-01/15-214-AnxII-Red2, Rrparation phase, 27 April 2017.

26. Lostal, Marina. Expert Report – Reparations Phase.The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/12-01/15. 28 April 2017 (amended on 3 May 2017).

27. The Legal Representative of Victims (LRV), Public redacted version of “Submissions of the Legal Representative of Victims on the principles and forms of the right to reparation”, dated 2 December 2016 (ICC-01/12-01/15-190-Conf).

28. JL/P.I.S./542-e, 2000, Available at: http://www.icty.org/en/press/address-security-council-carla-del-ponte-prosecutor-international-criminal-tribunals-former.

 29. International Criminal Court (ICC) (2015). The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, judgment on the appeals against the “Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations” of 7 August 2012 with AMENDED order for reparations (Annex A) and public annexes 1 and 2, ICC-01/04-01/06-3129.

30. International Criminal Court (ICC) (2016). IN The Case of the Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi (­Judgment and Sentence­), Situation in the republic of Mali, Public, Trial Chamber VIII, No.: ICC-01/12-01/15

31. International Criminal Court (ICC) (2017), IN The Case of the Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi (Reparations Order). Situation in the republic of Mali, Public, Trial Chamber VIII, No.: ICC-01/12-01/15.

32. International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 (­ICTY), (2001). PROSECUTOR v. DARIO KORDI] & MARIO ^ERKEZ, JUDGEMENT, Case No. IT-95-14/2-T.

33. Permanent Court of International Justice) PCIJ),Factory at Chorzów, (1928). Germany v Poland, Judgment, Claim for Indemnity, Merits, Judgment No 13.