تاثیر عوامل «زیست شیمیایی» در سیر صعودی منحنی سن – جرم نوجوانانِ بزهکار

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

همزمان با موج جدیدِ پیشرفت‌های پزشکی در عرصه‌های مختلفِ روان ‌شناسی ژنتیک، ژنتیکِ مولکولی، بیوشیمی، عصب‌ شناسی رفتاری و مانند آن‌ها، جرم ‌شناسی نظری شاهد احیای مجدد اندیشه‌های زیست -شناختی بوده است. در این میان، تحلیل منحنی سن – جرمِ نوجوانان به عنوان یکی از مهیج‌ترین حوزه‌های مطالعاتیِ جرم شناسی، مدتی است مورد توجه زیست شناسانِ جنایی قرار گرفته است؛ چرا که باور بر این است افزایش ناگهانیِ رفتارهای ضداجتماعیِ نوجوانان، بیش از متغیرهای اجتماعی، ماحصل دگرگونی‌های فیزیولوژیکیِ دوران بلوغ می‌باشد. در این خصوص، هر چند بیشتر تحقیقاتِ صورت گرفته در حوزه عصب شناسی و به طور خاص، نقشِ «قشر جلوپیشانی مغز» بوده است، اما این امر به معنای نادیده گرفتن تاثیرِ عوامل زیست شیمیایی در تشدید ناگهانیِ بزهکاری در میان نوجوانان نمی‌باشد.
به طور کلی، عوامل زیست شیمیاییِ موثر در سیر صعودی منحنی سن – جرم ِ نوجوانان، به دو قسم ِ«عوامل درونی» و «عوامل بیرونی» قابل تقسیم‌اند. تحقیقاتِ جرم‌ شناسی حاکی از آن است که از یک سو، ترشح فزاینده‌ی هورمون‌های جنسی در دورانِ نوجوانی همانند تستوسترون در مردان که با افزایشِ سطح پرخاشگری مرتبط بوده، و استروژن در زنان که با تشدید رفتارهای ضداجتماعی همبسته می‌باشد، از مهمترین عوامل درونی موثر در تشدید بزهکاری نوجوانان به حساب آمده؛ و از سوی دیگر، بی‌میلی نوجوانان در استفاده‌-ی از «تغذیه‌ مناسب» که باعث ایجاد تغییراتی در شیمی بدن شده، و گرایش آن‌ها به استعمالِ «مواد مخدر» و مصرفِ «مشروبات الکلی» که منجر به تشدیدِ رفتارهای تکانه‌ای می‌گردد، از شاخص‌ترین عوامل بیرونی تاثیرگذار در افزایش رفتارهای بزهکارانه‌ی نوجوانان پنداشته می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of "biochemical" factors on the upward trend of the age-crime curve of juvenile delinquents

نویسندگان [English]

 • Masoud Mostafapoor 1
 • Seyed Mohammad Hoseini 2
 • Seyed Mahmood Mir-Khalili 3
1 Tehran University
2 Professor of Tehran University
3 Professor of Tehran University
چکیده [English]

At the same time with new wave of medical advances in various fields of genetic psychology, molecular genetics, biochemistry, behavioral neurology and so on, theoretical criminology has witnessed the revival of biological thoughts. Meanwhile, analyzing the age-crime curve of adolescents, as one of the most exciting fields of criminological studies, has long been considered by criminal biologists, since it is believed that the sudden increase in antisocial behaviors of adolescents, is more caused by physiological changes occurred during puberty than social variables. In this regard, although most researches have been done in the field of neurology, and in particular, the role of the "prefrontal cortex of the brain", but, this does not mean that the impact of biochemical factors on the sudden escalation of delinquency among adolescents is ignored.

In general, the biochemical factors affecting ascending trend of adolescent’s age-crime curve can be divided into two types: "internal factors" and "external factors". Several criminological researches suggest that, for enhancing the criminal statistics during teenage years, increasing secretion of sex hormones during adolescence, such as testosterone in men that is associated with increased levels of aggression, and estrogen in women, which correlates with the intensification of antisioncal behaviors, is considered as one of the most important internal factors, on one hand; and the reluctance of adolescents to use "proper nutrition" that causes changes in body chemistry, and their tendency to use "drugs" and "alcoholic drinks" which leads to intensifying impulse behaviors, are the most significant external factors, on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Age-crime curve
 • Biochemical factors
 • endocrine
 • sex hormones
 • junk foods
 1.  برک، لورا (1394). روان‌شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی)، ترجمۀ یحیی سیدمحمدی، ج 2، چ سی­ام، تهران: ارسباران.
 2.  دادستان، پریرخ (1386). روان‌شناسی جنایی، چ چهارم، تهران: سمت.
 3.  حسینی، سید محمد، مصطفی‌پور، مسعود (1396). «جرم‌شناسی عصب، رویکردی نوین در تحلیل جرایم    خشونت­آمیز اطفال و نوجوانان (با تأکید بر منحنی سن – جرم)»، فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفری، سال پنجم، ش 19.
 4.  ساوت، نایجل (1393). مواد مخدر: استفاده، جرم و کنترل، منتشره در دانشنامۀ جرم‌شناسی آکسفورد، ویراستاران: مگوایر، مایک و همکاران، ج 3، ترجمۀ حمیدرضا ملک محمدی، تهران: میزان.
 5.  شامبیاتی، هوشنگ (1389)، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چ دوم، تهران: مجد.
 6.   شاملو، باقر (1391). عدالت کیفری و اطفال، شخصیت طفل، بزهکاری، دادرسی، پاسخ‌ها، چ دوم، تهران: جنگل.
 7.  شهرآرای، مهرناز (1384). روان‌شناسی رشد نوجوانان، چ اول، تهران: نشر علم.
 8.  عظیم‌زاده، شادی (1390). جرم‌شناسی تطبیقی پایداری در بزهکاری در حقوق ایران و آمریکا، چ اول، تهران: جاودانه، جنگل.
 9.  لطف‌آبادی، حسین (1393). روان‌شناسی رشد(2)، نوجوانی، جوانی و بزرگسالی، چ چهاردهم، تهران: سمت.
 10.  معظمی، شهلا (1389). بزهکاری کودکان و نوجوانان، چ سوم، تهران: دادگستر.
 11.  منصور، محمود (1385). روان‌شناسی ژنتیک، تحول روانی از تولد تا پیری، چ هفتم، تهران: سمت.
 12.  نجفی توانا، علی (1388). نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان از منظر جرم‌شناسی، مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی، چ سوم، تهران: انتشارات آموزش و سنجش.