کارکردشناسی تحولات پلیس در زمینه پیشگیری از جرم

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه ازاد گرگان

2 استادگروه حقوق دانشگاه ازاد گرگان

3 گروه حقوق، دانشگاه ازاد گرگان

چکیده

در فرایند تخصصی شدن پلیس، ماهیت اقدامات پلیس در سه شکل سنتی، حرفه ای و جامعه محور مشاهده می شود. ولی در برخی متون تنها به دو نوع سنتی و جامعه محور اکتفا شده است. در رویکرد سنتی، نظم، برآیند روابط غیرشخصی بین پلیس و شهروندان، رهبری شبه نظامی و تاکید بر حضور پررنگ تر و واکنش سریع به فعالیتهای مجرمانه با هدف ایجاد آرامش است .اما در دهه های اخیر رویکردهایی همچو پلیس مبتنی بر حل مسئله ، پلیس متمرکز بر مناطق جرم خیز و پلیس جامعه محور ظهور و در سازمانهای پلیسی جریان یافت که نقش آشکاری درکاهش جرم داشته است. پیشگیری مسئله محوری پلیس بر سه عنصر مطالعه، تحلیل و ارزشیابی تاکید دارد. مسئله محوری بر نیاز اتخاذ رویکردهای خلاقانه و طراحی شده برای موقعیت های خاص استوار است و تاکید دارد که فعالیت های جنایی یک اتفاق نیستند، بلکه مربوط به الگوهای رفتاری ریشه دار هستند. در پیشگیری پلیسی تمرکز بر مناطق جرم خیز ، پلیس با تمرکز بر مناطق جرم خیز ،گشت زنی متمرکز و مراقبت از مجرمین سابقه دار و مستعد ارتکاب بزه سعی نموده است پیشگیری از جرم را وارد مرحله ای نوین نماید که در آن پلیس، تمرکز خود را از اتکاء به ابزارهای سرکوبگر صرف، واکنش سریع و گشت تصادفی به تحلیل مسائل جنایی برای یافتن راهکارهای پیشگیرانه غیر سرکوبگر تغییر دهد.در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل مولد جرم استفاده می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Functions of Policing Developments in Crime Prevention

نویسندگان [English]

  • ali talezari 1
  • iraj goldozian 2
  • nasibeh ebrahimi 3
1 Assistant Professor, Department of Law, Islamic Azad University of Gorgan
2 Assistant Professor, Department of Law, Islamic Azad University of Gorgan
3 department of law, islamic azad univercity of gorgan
چکیده [English]

The occurrence of rapid changes and developments in current societies in different areas has also affected police organizations and law enforcement agencies so that they have undergone remarkable developments, taking new forms and approaches in their historical development for serving and performing new functions. In the process of policing specialization in terms of genealogy in examining the related texts, the nature of the police actions can be observed in three forms of traditional policing, professional policing and community policing, but some texts only refer to two kinds of traditional policing and community-oriented policing. According to the traditional policing approach, order is the outcome of impersonal relationships between police and citizens, paramilitary leadership structure and placing greater emphasis on the strong police presence and quick reaction to criminal behaviors or actions with the aim of making and keeping peace, but in recent decades some new approaches such as community-oriented policing (COP), problem-oriented policing (POP) and hot spots policing (HSP) have emerged and used effectively in police organizations and this clearly has had a significant influence on crime prevention and reduction. Although in recent years serious discussions have been held on the role of various factors in crime reduction around the world, many researchers, police practitioners and even the general public regard new policing strategies and approaches as the main factors for this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevention
  • Traditional Policing
  • Problem-Oriented Policing
  • Community-Oriented Policing
1. آریانپور، عباس؛ کاشانی، منوچهر (1370). فرهنگ انگلیسی و فارسی، چ هفتم، تهران: سپهر.

2. ایرانشاهی، حمید (1390). پیشگیری از وقوع جرم و نقش سازمان‌های مسئول در قوانین ایران، چ دوم، تهران: جاودانه.

3. انوری، حسن (1386). فرهنگ بزرگ سخن، ج 2، چ چهارم، تهران: سخن.

4. اردبیلی، محمدعلی (1383). میزگرد پیشگیری از جرم در حقوق کنونی ایران، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش 48-49، تهران

5. افراسیابی، علی؛ خالقی، ابوالفتح (1393). «مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران»، فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفری، سال سوم، ش 9.

6. افراسیابی؛ علی؛ نوروزی، بهرام (1389). «رویکرد جامعه‌محور به پیشگیری از جرم در پلیس ایران»، فصلنامۀ مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، ش 14.

7. بخشایشی بایقوت، محرم (1391). رویکرد جامعه‌محوری پلیس در پیشگیری از جرم، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

8. دیوید ویزبرد و و ایک، جان (1388). پلیس چگونه می‌تواند جرم، بی‌نظمی و ترس را کاهش دهد؟، ترجمۀ علی کریمی خوزانی، دوماهنامۀ توسعۀ انسانی، سال ششم، ش 24.

9. رجبی‌پور، محمود (1390). پژوهشی در مبانی پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران: میزان.

10. رایجیان اصلی، مهرداد (1383). «رهیافتی نو به بنیان‌های نظری پیشگیری از جرم»، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش ۴۸-۴۹.

11. سهرابی، ابوالفضل (۱۳۸۴). «رابطۀ نظارت مردمی با بهبود عملکرد خدمتی کارکنان پایور ناجا از دیدگاه مردم و کارکنان ناجا»، فصلنامۀ مطالعات امنیت اجتماعی، سال دوم، ش 4 و 5.

12. عامری، محمدعلی (1395). «ارائۀ الگوی مطلوب پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جامعه‌محوری پلیس»، فصلنامۀ انتظام اجتماعی، سال هشتم، ش 2.

13. صفاری، علی (1380). «مبانی نظری پیشگیری از جرم»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش۳۳-۳۴

14. فرجیها، محمد (1387). الگوهای مشارکتی یا اقتدارگرایانه، دیباچه در: پیشگیری انتظامی از جرم، مجموعه مقالات نخستین همایش پیشگیری از جرم، دفتر تحقیقات پلیس پیشگیری ناجا.

15. فتحی واجارگاه، کوروش سلطان‌نژاد، نجمه (1393). پلیس آینده (پلیس در افق 1404)، چ اول، دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی (فرماندهی انتظامی ویژۀ شرق استان تهران)، تهران.

16. قهرمانی، علی‌اکبر (1390). «پلیس جامعه‌محور، نقش مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرم»، فصلنامۀ مطالعات پیشگیری از جرم، دورۀ ششم، ش 18.

17. لاله ماژین، بهروز (1395). رویکردهای پلیس در پیشگیری انتظامی از جرم، اولین همایش بین‌المللی افق‌های نوین در علوم انسانی.

18. میس، ادوین؛ پی جی، اورتمایر (1385). رهبری، اصول اخلاقی و امور پلیس: چالش‌های پیش روی پلیس در قرن بیست‌ویکم، ترجمۀ حسین شاکری، تهران: سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا.

19. میلر، لیندا؛ هس، کارن (۱۳۸۱). «پلیس و جامعه»، ترجمۀ رضا کلهر، فصلنامۀ دانش انتظامی، سال چهارم، ش ۱.

20. محمدنسل، غلامرضا (1394). «امنیت انسانی، پلیس و پیشگیری از جرم»، فصلنامۀ دانش انتظامی خوزستان، ش 13.

21. معین، محمد (1363). فرهنگ فارسی، ج 2، چ هشتم، تهران: امیرکبیر.

22. میرشفیعیان، مهدی (1359). پلیس و اجتماع، تهران: گیتی.

23. موسوی فرد و دیگران (1396). «نقش پلیس در پیشگیری از جرایم، راهکارهای پیشگیری از جرم»، مجلۀ نخبگان علوم و مهندسی، ج 2، ش 3.

24. ﻧﺠﻔﻲ ابرندآبادی، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ؛ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻴﮕﻲ، حمید (1377). داﻧﺸﻨﺎﻣۀ جرم‌شناسی، ﺗﻬﺮان: ﻣﺮﻛﺰ ﭼاپ و انتشارات دانشگاه شهید ﺑﻬﺸﺘﻲ.

25. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1387). «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 25-26

26. نوروزی، بهرام؛ بارانی، محمد؛ سرکشکیان، سید محمدحسین (1392). پیشگیریازجرمازنظریه تاعملباتأکیدبرنقشپلیس، تهران: انتشارات معاونت تربیت و آموزش ناجا.

27. وروائی، اکبر؛ بهره‌بر، سروش (1388). «مقایسۀ راهبردی الگوهای پلیس سنتی و نوین در پیشگیری از جرم»، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، فصلنامۀ مطالعات پیشگیری از جرم، ش 10، دورۀ چهارم، بهار، تهران: ص123-144.