نظریه «تعقیب موضوعی» به عنوان معیار سنجش شدت و اهمیت موضوع قابل تعقیب در دیوان کیفری بین المللی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تیلبرگ

چکیده

دیوان کیفری بین المللی (دیوان) قادر نیست به به تمام جرایم واقع شده داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. همچنین، تعقیب کردن در دیوان استثنایی است بر اصل تعقیب شدن توسط محاکم ملی. اما گزینشگری در دیوان ضابطه مند است و دادستان بر اساس میزان «شدت» پرونده ها، تعقیب آن ها را اولویت بندی می کند. از جمله معیار های شدت مندی یک پرونده، «ماهیت جرایم» داخل آن است. بر مبنای این مناط، دادستان جرایم علیه اموال فرهنگی، کودک سربازی و جرایم جنسی را جز شدیدترین جرایمی دانسته است که نسبت به دیگر جرایم داخل در صلاحیت دیوان در اولویت تعقیب شدن قرار دارند. این مقاله با طرح چرایی این ترجیح، در صدد تبیین مفهوم «شدت» و مبنا انگاری سیاست تعقیبی دادستان دیوان در این راستا و یافتن سازواری و یا عدم آن با اهداف موسس دیوان می باشد. توصیف و تحلیل خط مشی ها و رویه حاکم بر گزینشگری پرونده ها در دیوان نشان می دهد که سیاست دادستان که اولویت در تعقیب را دایر مدار برخی جرایم خاص کرده، مبتنی بر نظریه «تعقیب موضوعی» است. مطابق این نظریه، اولویت در تعقیب با جرایمی است که صدای قربانیان آن ها به دلیل غیر مهم شمرده شدن آن جرایم نوعا شنیده نمی شود و از از این جهت نیازمند حمایت ویژه تری هستند. مفهوم شدت در اینجا به بی کیفرمانی پیرامون این جرایم اشاره دارد. از این منظر، جرم کمتر تعقیب شده شدیدتر از جرم آسیب رسان تر است. این خط مشی در انطباق با کارکرد بیانی دیوان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic Prosecution Doctrine as a Factor in the Gravity Assessment at the International Criminal Court

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Zakerhossein
دانشگاه تیلبرگ هلند
چکیده [English]

Selectivity at the International Criminal Court (Court/ICC) is unavoidable and inevitable. The Court is not able to investigate and prosecute all cases and situations fallen within its jurisdiction. The Court’s intervention is an exception to prosecution at the domestic level. The Prosecutor’s discretion in selecting situations and cases, however, is not unfettered. The gravity requirement plays a leading role in the ICC situation and case selection regime. In practice, the Prosecutor, based on her interpretation of the gravity notion, has prioritized the prosecution of crimes against culture property and children and sexual crimes over other ICC-identified crimes. This article inquiries about the reason behind such a prioritization, and examines its consistency with the ICC’s constituent objectives. Studying prosecutorial policies and practices directs to the thematic prosecution doctrine. This doctrine orients prosecution around some criminal themes that are often untouched at the domestic level. Because of being under-prosecuted, the victims of these crimes need special attention and protection. From this perspective, that is consistent with the expressive mandates of the court, the prosecutor targets those themes that suffer a thicker culture of impunity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selectivity
  • Admissibility
  • Gravity
  • Expressivism
  • Thematic Prosecution
1. منابع فارسی ندارد