چالش های حقوق کیفری در مواجهه با اوباشگری تماشاگران فوتبال

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصادی و عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

2 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

چکیده

به طور کلی حضور تماشاگران در رقابت‌های ورزشی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی می‌باشد. اوباشگری تماشاگران یکی از پیامدهای منفی تماشاگران در ورزش است که رشته ورزشی فوتبال به دلیل حجم بالای تماشاگرانش، زمینه مساعدی را برای بروز آن فراهم می‌کند. اگرچه اوباشگری تماشاگران بعضاً با عناوین مجرمانه‌ای نظیر منازعه، ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب اموال مطابقت دارد امّا بنا به دلایلی حقوق‌ کیفری نمی‌تواند در مواجهه با اوباشگری تماشاگران از تمام ظرفیت و توان خود استفاده کند به طوری که عمدتاً با توسعه مسئولیت کیفری شخص حقوقی(باشگاه‌ها) و توسل بیش از حد به جزای نقدی سعی در مقابله با این پدیده دارد. نگارندگان در پژوهش حاضر ضمن تشریح کلیاتی از نحوه مقابله حقوق کیفری با اوباشگری تماشاگران در فوتبال، به طور خاص، مشخصات خاص تماشاگران فوتبال و نیز مشکلات برخورد با رفتار جمعی تماشاگران را به عنوان مهمترین چالش‌هایی که باعث شده حقوق کیفری نتواند از حداکثر ظرفیت خود برای مقابله با این پدیده استفاده کند، بررسی نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

challenges of criminal law in the face of hooliganism football fans

نویسنده [English]

 • sadegh safari 2
چکیده [English]

Strategies and challenges of criminal law in the face of hooliganism football fans
Overall attendance at sporting events is a lot of negative and positive functions. The crowd of spectators at sports hooliganism negative functions that sport is football due to the high volume of audience, provides fertile ground for its development. However, hooliganism spectators sometimes conflict with titles such as criminal, intentional assault and battery, destruction of property corresponded But for some reason the criminal law can deal with hooliganism spectators from all of its capacity So mainly with the development of criminal liability of legal persons (Bashgah‌Ha) and the use of excessive fines is trying to deal with this phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hooliganism
 • spectators
 • sports violence
 • football
 • Sport
 1. اسمسلر، نیل (1380). تئوری رفتار جمعی، ترجمۀ رضا دژاکام، چ اول، تهران: مؤسسۀ یافته­های نوین و نشر دواوین.
 2. اهولا، اسو؛ هتفیلد، براد (1372). روان‌شناسی ورزش با رویکرد روانی اجتماعی، ترجمۀ رضا فلاحی و محسن حاجیلو، چ اول، تهران: سازمان تربیت بدنی.
 3. ایولاسال، ژان (1379). «رویکرد جرم‌شناختی به خشونت در ورزش (بحثی در زمینۀ جرم‌شناسی عملیات ورزشی)»، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشریۀ تحقیقات حقوقی، ش 29و 30.
 4.  بدار، لوک؛ دزیل، ژوزه؛ لامارش، کوک (1384). روان‌شناسی اجتماعی، ترجمۀ حمزه کنجی، چ چهارم، تهران: ساوالان.
 5. پارسامهر، مهربان؛ ترکان، رحمت‌الله (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر هواداری افراد از تیم‌های فوتبال لیگ ایران»، مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، دورۀ دوازدهم، ش 3.
 6. پاک­نژاد، محسن؛ درانی، کمال (1388). «رفتارهای تهاجمی تماشاگران فوتبال و علل روانی و اجتماعی آن»، نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، ش 3.
 7. جان بزرگی، ابراهیم (1390). «عوامل روان‌شناختی مؤثر بر بروز رفتارهای تخریبی جمعی (موردکاوی تماشاگران فوتبال)»، فصلنامۀ مطالعات امنیت اجتماعی، ش 27.
 8. جوان جعفری، عبدالرضا؛ صفری، صادق (1393). «چالش­های حقوق کیفری در مواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال»، فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی، سال سوم، ش 9.
 9. حاج‌بیگی، محمدرضا؛ مسعودی، احمدرضا (1385). «خشونت و پرخاشگری در فوتبال و راهکارهای کنترل آن»، فصلنامۀ امنیت، سال پنجم، ش 1و2.
 10.  رایلی، توماس؛ ویلیامز، مارک (1384). علم و فوتبال، ترجمۀ عباسعلی گایینی، فتح‌الله مسیبی و محمد فرامرزی، چ اول، تهران: کمیتۀ ملی المپیک.
 11. رحمتی، محمدمهدی (1381). بررسی جامعه‌شناسی عوامل مؤثر در خشونت و پرخاشگری در ورزش فوتبال، پایان‌نامة دورة دکتری جامعه‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 12. ------------------ (1383). «بررسی اعتبار تجربی تئوری ناکامی-پرخاشگری، تماشاگران فوتبال شهر تهران»، فصلنامۀ علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش 14.
 13. ------------ (1386). «تأملی جامعه‌شناسانه بر تجاری شدن ورزش»، نشریۀ حرکت، دورۀ 32، ش 32.
 14. --------------- (1388). جامعه‌شناسی خشونت ورزشی، چ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 15. -------------- (1382). بررسی پرخاشگری و خشونت در ورزش فوتبال، رسالۀ دکتری علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 16. رحمتی، مهدی؛ محسنی تبریزی، علیرضا (1382). «بررسی عامل‌های جامعه‌شناختی خشونت و پرخاشگری تماشاگران فوتبال (مطالعۀ موردی شهر تهران)»، فصلنامۀ المپیک، ش 24.
 17.  رحیمی، قاسم؛ امیرتاش، علی‌محمد؛ خبیری، محمد (1380). «بررسی مدیریت ایمنی در ورزشگاه‌های فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران، بازیکنان و مدیران اجرایی»، مجلۀ پژوهش در علوم رفتاری، ش 4.
 18.  ستوده، هدایت‌الله (1381). روان‌شناسی اجتماعی، ویرایش دوم، چ ششم، تهران: آوای نور.
 19.  شریفی، رضا (1388). «بررسی ابعاد روان‌شناختی خشونت‌گرایی جمعیت اغتشاشگر و روش­های تأثیرگذاری بر آن»، فصلنامۀ مطالعات بسیج، سال دوازدهم، ش 45.
 20.  صادقی­پور، حمیدرضا؛ رهنما، نادر؛ جعفری، علی؛ رهنما، آمنه (1389). «مسائل انضباطی دورۀ ششم لیگ برتر فوتبال ایران»، فصلنامۀ پژوهش در علوم ورزشی، ش 28، پاییز.     
 21.  صفری شیرکوهی، مهدی؛ زندی، محمدرضا (1391). «مطالعۀ جرم‌شناختی خشونت‌گرایی تماشاگران فوتبال»، فصلنامۀ دانش انتظامی، سال سیزدهم، ش 4.
 22.  صفری، صادق (1393). ارزیابی سیاست کیفری ایران در قبال خشونت ورزشی با تأکید بر رشتۀ ورزشی فوتبال، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 23.  عبدلی، بهروز (1384). مبانیروانی - اجتماعیتربیتبدنیوورزش، چ اول، تهران: بامداد کتاب.
 24.  فتحی‌­نیا، محمد (1389). «آسیب­شناسی برنامه­های ورزشی تلویزیون از نظر نحوۀ پرداختن به ناهنجاری­های رفتار تماشاگران فوتبال»، فصلنامۀ پژوهش­های ارتباطی، سال هفدهم، ش 4.
 25.  فراست، روبن،ب (1366). روان‌شناسی ورزش، ترجمۀ عیدی علیجانی و مهوش نوربخش، چ اول، تهران: نشر سازمان تربیت بدنی.
 26.  قاسمی، وحید؛ ذوالاکتاف، وحید؛ نورعلیوند، علی (1388). جامعه‌شناسی ورزش؛ وندالیسم و اوباشی‌گری در ورزش فوتبال، چ اول، تهران: جامعه‌شناسان.
 27.  قدیمی، بهرام (1390). ورزش در شهر تهران، چ اول، تهران: جامعه و فرهنگ.
 28.  کوپر، سایمون (1389). فوتبال علیه دشمن، ترجمۀ عادل فردوسی‌پور، چ چهارم، تهران: چشمه.
 29.  کوئن، بروس (1387). مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه و اقتباس عباسعلی توسلی و رضا فاضل، چ هجدهم، تهران: سمت.
 30.  محمدکاظمی، رضا؛ شیخ، محمود؛ شهبازی، مهدی؛ راسخ، نازنین (1386). «بررسی علل آشوب تماشاگران فوتبال پس از شهرآورد بزرگ ایران(از دیدگاه تماشاگران)»، فصلنامۀ پژوهش در علوم ورزشی، ش 17.
 31.  مرتضوی، شهناز (1386). روان‌شناسی اجتماعی، چ اول، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 32.  ویلیامز، جان؛ دانینگ،اریک؛ مورفی، پاتریک (1379). کندوکاوی در اوباشی‌گری در فوتبال، ترجمه و تلخیص حسن افشار، چ اول، تهران: نشر مرکز.