نویسنده = مریم تقی زاده
تعداد مقالات: 1
1. مبانی ارزیابی سیاست جنایی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 353-371

10.22059/jqclcs.2020.282170.1433

مریم تقی زاده؛ رحیم نوبهار؛ حسین غلامی دون