نویسنده = علی رضا محمد زاده وادقانی
تعداد مقالات: 1
1. تاملی بر بزه ورشکستگی به تقصیر

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 203-225

10.22059/jqclcs.2018.234201.1206

علی رضا محمد زاده وادقانی؛ محمد معین امیرمجاهدی