چالش های مترتّب بر حقّهای بزه دیده در دیوان جنایی بین المللی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 --

چکیده

امروزه وضعیت جامعة بین­المللی به‌گونه­ای است که شاهد ارتکاب طیف وسیعی از اعمال غیرانسانی در نقاط مختلف جهان هستیم و ‌برخی از آن‌ها به‌عنوان «جرم بین‌المللی»،
انسان‌هایی را ذیل عنوان «بزه‌دیده» متاثر می‌سازد.­ دیوان­جنایی­ بین­المللی به‌صورت همگام با جامعة بین­المللی بر تأمین و حفظ حقّ‌های  بزه­دیدگان تلاش می‌کند؛ اما فعالیت­های دیوان از زمان آغاز‌ به کار و در طی این چند سال حکایت از چالش­هایی دارد که این مرجع بین­المللی در حوزة برآورده‌ساختن حقّ­های بزه­دیدگان با آن روبه­رو است. بنابراین مقالة حاضر می‌کوشد
تا ضمن تبیین حقّ‌های بزه­دیدگان در دو قالب ماهوی و شکلی، چالش­ها و ابهام­های مترتب بر این حقّ­ها را تحلیل کند. بررسی عملکرد دیوان جنایی بین­المللی در روند رسیدگی به وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو حکایت از این دارد که بزه­دیدگان در مسیر تحقّق حقّ‌های به‌رسمیت ‌‌شناخته‌شده در اساسنامة دیوان، با چالش­هایی جدی مواجه‌اند که منجر به ارائة تفسیرهایی از سوی دیوان شده است. در نهایت، به نظر می‌رسد که  بهره­گیری از مفاد سایر اسناد بین‌المللی در ارتباط با حقّ‌های بزه‌دیدگان می­تواند در یافتن راه‌حلی برای این چالش­ها مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges of Victim`s Rights in the International Criminal Court

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • -- -- 2
  • - - 1
1 -
2 --
چکیده [English]

Nowadays, the situation of the international society is in a way that we face a wide range of inhuman activities in different parts of the world, and some of them as an “international crime” affect people called “victim”. However, the International Criminal Court has attempted in the same way in line with international society for maintaining and providing victim`s rights. Operation of the court from beginning and during these years reflects the challenges of this organization in vindicating the victim`s rights. Therefore, this article while meeting substantive and procedural rights of victims, points out the challenges and ambiguities of these rights. Considering the operation of International Criminal Court in proceeding of the situation in Democratic Republic of Congo shows that victims in the process of adjudicating the rights assigned for them by the Statute have met serious challenges, and it resulted in interferences of trials specifically the trial chamber and appeal chamber in the case mentioned above. Taking advantage from international documents particularly the Declaration of 1985 and the Principles of 2005 in related matters can be effective in solving these challenges.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Victim
  • Substantive and Procedural Rights
  • International Criminal Court
  • The Rome Statute
  • Justice
  • Remedy and Reparation
. آشوری، محمد؛ خدادی، ابوالقاسم (1390) حقّوق بنیادین بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری، مجله آموزه های حقّوق کیفری، شماره 2، صص ۳۶-۳.

۲. بسیونی، محمد شریف (1393) بزه­دیده­شناسی؛ شناسایی بین­المللی حقّ­های بزه­دیدگان، ترجمه: مهرداد رایجیان اصلی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقّوقی شهردانش.

۳. دفتر کنترل جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (1384) عدالت برای بزه دیدگان، ترجمه: علی شایان، چاپ اول، تهران، انتشارات سلسبیل.

۴. رایجیان اصلی، مهرداد (1393) بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل همترازی حقّهای بزهدیده و متهم، مجله پژوهش حقّوق کیفری، دانشکده حقّوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره هفتم، صص 148ـ131.

 ۵. رایجیان اصلی، مهرداد (1390) بزه دیده شناسی؛ تحولات بزه دیده شناسی و علوم جنایی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات موسسه مطالعات پژوهشهای حقّوقی شهردانش.

۶. رایجیان اصلی، مهرداد (1390) بزه دیده شناسی حمایتی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دادگستر.

۷. رایجیان اصلی، مهرداد (1384) بزه­دیدگان و نظام عدالت جنایی، مجله حقّوقی دادگستری، شماره52-53، صص75-118.

۸. رضوی فرد، بهزاد؛ فقیه محمدی، حسن (1390) تکامل حقّوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی، مجله حقّوقی بین المللی، سال بیست و هشتم، شماره 45، صص 195-234.

۹. ساقیان، محمد مهدی (1385) اصل برابری سلاح ها در فرآیند کیفری(با تاکید بر حقّوق فرانسه و ایران)، مجله حقّوقی دادگستری، سال هفتادم، شماره 56 و57، صص 79-110.

۱۰. کارمن، اندور (1394) قربانیان جرم، ترجمه: محمدتقی نوری، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.

 ۱۱. مومنی، مهدی (1393) حقّوق بین الملل کیفری، چاپ دوم، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقّوقی شهردانش.

 ۱۲. نژندی­منش، هیبت­الله؛ آموزگار، شهریار (1396) جایگاه بزه­دیده در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، فصلنامه قضاوت، شماره 91، صص 135-161.

۱۳. هنجنی، سیدعلی؛ خشنودی، نوبان (1392) تحولات اصل عدم تبعیض در حقّوق بشر: تفسیر مفهوم تبعیض غیرمستقیم در رویه قضایی بین­المللی، مجله تحقّیقات حقّوقی، ویژه­نامه 2، صص 395-430.

14. Friman, Hakan )2009). The International Criminal Court and Participation of Victims: A third Party to the Proceeding. N0. 22. Leiden Journal of International Law.

15. Graner, Bryan (2009) Black Law Dctionary.Thomson-West.9th Edition.

16. Kalming, Laura. Giesen, Ivo. (2008). Access to Justice : The Quality of The Procedure. Version 1.0Tisco Workin Paper Series on Civil Law and Conflict Resolution Systems.

17. McGonigle Leyh, Brianne. (2011)Procedural Justice? Victim Participation in International criminal Proceedings.1th edition. Cambridge. Intersentia.

18. Megret. Federic. (2009) The International Criminal Court Statute and the Failure to Mention Symbolic Reparation. Vol.16.International Review of Victimology.

19. Perrin, Benjamin (2015) Victim Participation at the International Criminal Court: Examining the First Decade of Investigating and Pre-trial Proceedings.vol.15.International Criminal Law Review.

20. Rayejian Asli, Mehrdad. (2013) Introducing General Theory of Victimology in Criminal Sciences.Vol.20(3) International Journal of Humanities.

21. Wemmers, Jo-Anne (2010). victim`s Rights and the International Criminal Court: Perceptions within the Court Regarding the Victim`s Rights to Participae. Vol.23. Leiden Journal of International Law.

 22. Descision establishing the principles and proceedings to be applied to reparations. 07/08/2012.No.ICC-01/04-01/06-2906

23. Judgment on the appeals against the “Descision establishing the principles and proceedings to be applied to reparations” with amended order for reparations and public annex.03/03/2015.No.01/04-01/06-3129

24. Rome Statute 1998

25. Rules of Evidence and Procedure 2002

26. Declaration of UN Basic Principles on Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985

27. UN Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law 2005