ارزیابی اثربخشی سیاستهای پلیسی کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسنده

=

چکیده

کنترل پلیسیِ بازارهای خریدوفروش مواد مخدر، معمولاً از رهگذر بازداشت عرضه‌‌کنندگان و اختلال در توزیع مواد دنبال میشود. موفقیت برنامه‌‌های مذکور در ایجاد اختلال در فرآیند عرضه و در نهایت کاهش مصرف، منوط به افزایش قیمت از سوی فروشندگان و کاهش مصرف از سوی متقاضیان است؛ به همین دلیل، پلیس با اجرای طرح‌‌های مختلف به دنبال افزایش قیمت، اختلال در عرضه و کاهش دسترسی به مواد است. پرسش اصلی مقاله این است که میزان اثربخشی تدابیر کنونی پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد تا چه اندازه است؟ آیا مداخله‌‌های پلیسی توانسته است افزایش قیمت، اختلال در دسترسی به مواد، کاهش درجة خلوص و در نهایت کاهش مصرف را به همراه  داشته باشد؟ برای پاسخگویی به پرسش­های تحقیق از روش کیفیِ مصاحبة عمیق با 68 نفر از فروشندگان و مصرف‌‌کنندگان مواد مخدر(27 فروشنده و 41 مصرف‌‌کننده) استفاده شده است. علاوه بر این با بهره­گیری از روش تحلیل گفتمان اظهارنظرهای مقام­های رسمی و گزارشها، آمار و اخبار حاوی اطلاعات مربوط به میزان اثربخشی مداخله‌‌ها تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌‌های این پژوهش نشان داد که اقدام­های پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر در بلندمدت، نهتنها موجب افزایش قیمت نشده است، بلکه به کاهش آن می‌‌انجامد.
از سوی دیگر، به دنبال مداخله
‌‌های پلیسی، مصرف مواد مخدر پرخطر و همچنین چندمصرفی رواج بیشتری پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact Evaluation of Police Control Policies on Drug Markets

نویسنده [English]

  • - -
=
چکیده [English]

Police control the drug market through increasing the arrests and seizures of drugs. This strategy would be effective if drug dealers increase the price of drugs as a response and addicts reduce using drugs. Therefore, Police implement different programs to increase the price and seizure of drugs and decrease the availability of drugs. So, the main question of this research is whether police interventions lead to an increase in price and seizure, a decrease in the availability of drugs and ultimately a reduction in drug use. Another question of this research is to what extent these programs could be effective. In this study, two methods are used: in depth interview with 27 drug dealers and 41 drug users in drug markets; and discourse analyses of formal officials. The findings suggest that police interventions in drug markets lead to a decrease rather than an increase in drugs price, in long term. Furthermore, multidrug use and use of high-risk drugs will increase as a consequence of police controls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police Interventions
  • Drug Market
  • Effectiveness
  • Purity of Drugs
  • Drug Use
1. خادمی، ناهید؛ لقایی، زهرا؛ علیخانی،  علیرضا (1388) بررسیالگویمصرفاعتیاددرزنانمعتادمراجعه‌‌کنندهبهمراکزکاهشآسیب، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال سوم، شماره دوازدهم، 90-79.

2. دعاگویان، داود؛ حبیب‌‌زاده، اصحاب (1390) بررسیعواملموثربرتغییرالگویمصرفموادمخدردرمیان درمیانجوانان؛ ازموادسبکبهسویموادسنگین ، فصلنامه دانش انتظامی ، سال سیزدهم، شماره اول، صص121-117.

3. رنجکش، صمد (1394) تعیین پروفایل هرویین، دوفصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر، دوره هفتم، شماره 26 و 27. 19-11.

4. زکریایی، محمدعلی (1390) تحلیل بر روند مصرف مواد روان‌‌گردان، شیمیایی و صنعتی در کشور، گزارش راهبردی، کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات جامعه و فرهنگ.

5. فرجیها، محمد (1384)  ارزیابی مداخله پلیس در کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر، در علوم جنایی، گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دست‌‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران، جلد نخست، کمیته معاضدت قضایی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران. جلد دوم.

6. فرهودیان، علی؛ رحیمی موقر، آفرین؛ صفاتیان، سعید؛ محمدی، فهیمه (1391) بررسیکیفیوضعیتکراکدرشهرتهران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 47. 317-297.

7. قنبری، علی؛ ربیعی، کامران (1394) سبب‌‌شناسی تغییرات الگوی مصرف مواد مخدر در میان شهروندان جمهوری اسلامی ایرانی، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال چهارم، شماره پانزدهم. 269-243.

8. کاوسی، اسماعیل؛ بیانانی، ماه منیر (1390) مقدمهای بر پژوهش کیفی، در مجموعه مقالات روش‌های تحقیق کیفی در پژوهش‌های اجتماعی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی،

9. محمدپور، احمد (1388) نمونهگیری در تحقیقات کیفی: سنخها و روشها، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره پنجم، شماره 4، 164-131.

10. ملکشاهی،
محسن؛ قاسمی، یارمحمد (1392) بررسیعواملمؤثربرگرایشبهمواد مخدرصنعتیدربینمراجعینمراکزاعتیادشهرایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

11. منصوریان، مرتضی؛ صلحی, مهناز؛ دهداری، طاهره؛ تقدیسی، محمدحسین؛ زمانی علویجه، فرشته (1393) تجربه توهم در مصرفکنندگان مواد مخدر: یک مطالعه کیفی، نشریه پایش، سال سیزدهم، شماره چهارم. 475-467.

  1. Aitken, Campbell, David Moore, Peter Higgs, Jenny Kelsall, and Michael Kerger. (2002) The impact of a police crackdown on a street drug scene: evidence from the street. International journal of drug policy 13, no. 3
2. Alex Wodak, A. M. (2014)The abject failure of drug prohibition. Australian and New Zealand Journal of Criminology 47, no. 2

3.Best, David, John Strang, Tracy Beswick, and Michael Gossop. (2001): Assessment of a Concentrated, High-Profile Police Operation. No Discernible Impact on Drug Availability, Price of Purity: British journal of Criminology 41, no. 4, 738-745.

4.Bretteville-Jensen, Anne-Line, and Erik Biørn. (2002)Drug Injection, Drug Dealing, and the Influence of Economic Factors: A Two-drug Micro-econometric Analysis. No.11/02.

5.Bright, David A., and Alison Ritter. (2010) Retail price as an outcome measure for the effectiveness of drug law enforcement. International Journal of Drug Policy 21, no. 5

6.Brunt, Tibor M., Raymond JM Niesink, and Wim van den Brink. (2012)Impact of a transient instability of the ecstasy market on health concerns and drug use patterns in The Netherlands, International Journal of Drug Policy 23, no. 2

7.Burrus, R. T., William H. Sackley, and David L. Sollars.(2007) Illicit drugs and economics: examples for the principles classroom. J. Econ. Financ. Educ. 6

8.Chalmers, Jenny, Deborah Bradford, and Craig Jones. (2010) The effect of methamphetamine and heroin price on polydrug use: A behavioural economics analysis in Sydney, Australia. International Journal of Drug Policy 21, no. 5

9.Cyster, R. and Rowe, S (2006)Low-level Heroin Markets: A case study approach. Edinburgh: Scottish Executive Social Research.

10.Davis, Robert C., and Arthur J. Lurigio. (1996) Fighting back: Neighborhood antidrug strategies. Sage Publications.

11.Degenhardt, Louisa, Elizabeth Conroy, Carolyn Day, Stuart Gilmour, and Wayne Hall. (2005)The impact of a reduction in drug supply on demand for and compliance with treatment for drug dependence Drug and Alcohol Dependence 79, no. 2

12.DiNardo, John. (1993) Law enforcement, the price of cocaine and cocaine use. Mathematical and Computer Modelling 17, no. 2

13. MacDonald, Ziggy. (2004) What Price Drug Use? The Contribution of Economics to on Evidence-Based Drugs Policy. Journal of economic surveys 18, no.2.

14. Maxwell, Jane Carlisle, and Mary-Lynn Brecht. (2011) Methamphetamine: here we go again? Addictive behaviors 36, no. 12

15.May, Tiggey, and Michael Hough. (2001) Illegal dealings: The impact of low-level police enforcement on drug markets. European Journal on Criminal Policy and Research 9, no. 2

16.McSweeney, Tim, Paul J. Turnbull, and Mike Hough. (2008)Tackling Drug Markets & Distribution Networks in the UK. Vol. 4, no. 11. London: UK Drug Policy Commission,

17.Pollack, Harold A., and Peter Reuter. (2014) Does tougher enforcement make drugs more expensive?. Addiction 109, no. 12

18.Poret, Sylvaine. (2002)Paradoxical effects of law enforcement policies: the case of the illicit drug market. International Review of Law and Economics 22, no. 4

19.Rasmussen, David W., and Bruce L. Benson, (2003) Rationalizing drug policy under federalism ,Florida State University Law Review 30

20.Reed, E.,Seizures of Drugs in England and Wales, (2005). Home Office Statistical Bulletin 17/07. London: Home Office. (2007)

21. Rhodes, William, Patrick Johnston, Song Han, Quentin McMullen, and Lynne Hozik. (2000) Illicit drugs: Price elasticity of demand and supply. Abt Associates,

22. Rossi, Peter H., Mark W. Lipsey, and Howard E. Freeman. Evaluation: A systematic approach. Sage publications,(2003).

23.Sampson ,Rana, (2003) Advancing Problem-Oriented Policing: Lessons From Dealing With Drug Markets Crime Prevention Studies, vol. 15.

24.Topp, Libby, Carolyn Day, and Louisa Degenhardt. (2003), Changes in patterns of drug injection concurrent with a sustained reduction in the availability of heroin in Australia. Drug and Alcohol Dependence 70, no. 3

25.Weatherburn, Don, and Bronwyn Lind. (1997) The impact of law enforcement activity on a heroin market Addiction 92, no. 5

26. Werb, Dan, Thomas Kerr, Bohdan Nosyk, Steffanie Strathdee, Julio Montaner, and Evan Wood. (2013) The temporal relationship between drug supply indicators: an audit of international government surveillance systems. BMJ open 3, no. 9

27.Yuan, Yuehong, and Jonathan P. Caulkins. (1998). The effect of variation in high-level domestic drug enforcement on variation in drug prices. Socio-Economic Planning Sciences 32, no. 4