بزه دیدگی کارکنان نظام عدالت کیفری (مطالعه موردی کارکنان شورای حل اختلاف بروجرد)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

امروزه این باور وجود دارد که در تحقق بسیاری از جرائم، بز‌ه‌دیده نیز نقش­آفرینی می­کند؛ ازاین‌رو، آرمان پیشگیری از جرم، بدون شناسایی بز‌ه‌دیده و عوامل بزه­دیدگی تقریباً دست نایافتنی است. در این میان، یکی از حوزه­هایی که تاکنون بررسی نشده است، حوزة بزه­دیدگی کارکنان شوراهای حل اختلاف است. با توجه به چهارچوب مردمی شورا و روحیة داوطلبانگی اعضای آن، انتظار می­رود که روابط ارباب‌رجوع با کارکنان به‌طور محترمانه و بدون خشونت جریان یابد؛ اما شواهد خلاف آن ­را نشان می­دهد. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پیمایشی و روش تحقیق کمّی و ابزار پرسش‌نامه و به شیوة تمام‌شماری،به بررسی عوامل       بزه­دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد در سال 1394 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد (20درصد کاملاً و 16درصد تاحدودی) بز‌ه‌دیدة جرائم، به‌ویژه جرم اهانت واقع شده­اند. همچنین، تحلیل یافته­های تجربی نشان می­دهد که از بین عوامل مختلف، عوامل ماهیت شغل، شرایط دشوار شغلی، ویژگی­های ارباب‌رجوع، فقدان امکانات و تجهیزات کافی و مناسب و ضعف تدابیر مناسب حفاظتی و کنترل رسمی در بزه­دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف مؤثرتر می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Victimization of Staff of Criminal Justice System (Case Study of the Personnel of Resolving Conflicts' Council in Broujerd)

نویسندگان [English]

  • - -
  • -- --
  • - -
-
چکیده [English]

Nowadays, it is believed that victim is also effective in occurrence of many of crimes; the ideal of crime prevention, therefore, is almost non receivable without detection of victim and elements of victimization. In the meantime, Victimization of personnel of resolving conflicts' Council is an area that has not been researched yet. It is expected that, concerning to the folk frame of Council and the spirit of voluntary in its members, communications between clients and personnel circulates without disrespect and violence; but, evidences disapprove that expectation. The present study, using technique of measurement and quantitative method and by means of questionnaire and all-counting method, has examined elements of victimization of personnel of resolving conflicts' Council in Broujerd city in 1394. Results indicate that an interesting number of personnel of resolving conflicts' Council in Broujerd city (20 percent fully and 16 percent more or less) have been victimized especially with regard to crime of insult. Also, analysis of empirical findings indicates that among different elements, the elements of nature of job, difficult conditions relative to job, specifications of clients (especially their ignorance), loss of enough and suitable aquipment and weekness of protctive measures and official control, are effective in victimization of personnel of resolving conflicts' Council.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resolving Conflicts' Council
  • Personnel
  • Victim
  • Victimization
  • Insult
1. احمدی، حبیب (1384)، جامعه شناسی انحرافات، چاپ سوم، تهران، سمت.

2. حافظ­نیا، محمدرضا (1383). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ نهم، تهران، انتشارات سمت.

3. داوس، دی.ای.د (1389)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، چاپ دوازدهم، تهران، نشر نی.

4. رایجیان اصلی (۱390)، بز‌ه‌دیده­شناسی حمایتی، چاپ دوم، تهران، دادگستر.

5. رضایی، معصومه (1395)، بررسی جرم شناختی جرائم علیه وکلای دادگستری شهرهای اهواز و آبادان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.

6. روحانی، آذین (1394)، بزه­دیدگی کارمندان دادگستری شهر بروجرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.

7. ریتزر، جورج (1382)، نظریه­های جامعه­شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ هفتم، تهران، علمی.

8. ریتزر ، جورج؛ گودمن ، داگلاس (1390)، نظریه جامعه شناسی مدرن، ترجمه خلیل میرزایی و عباس لطفی زاده، چاپ اول، تهران، جامعه‌شناسان.

9. ستوده، هدایت الله (1389)، آسیب شناسی اجتماعی، چاپ بیست و یکم، تهران، آوای نور.

10. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1380). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگاه.

11. سلطانی، مهدی (1394)، حقوق جزای عمومی، جلد 1، چاپ سوم، تهران، دادگستر.

12. سلیمی، علی؛ داوری، محمد (1385)، جامعه شناسی کجروی، چاپ سوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

13. سوتیل، کیت؛ پیلو، مویرا؛ تیلور، کلر (1388)، شناخت جرم شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق، چاپ دوم، تهران، دادگستر.

14. شیخاوندی، داور (1386)، جامعه شناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران، چاپ دوم، تهران، قطره.

15. صدیق سروستانی، رحمت الله (1388)، آسیب شناسی اجتماعی، چاپ پنجم، تهران، سمت.

16. کوسن، موریس (1394)، اصول جرم شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق، چاپ سوم، تهران، دادگستر.

17. کی­نیا، مهدی (1370)، بزه‌دیده‌شناسی یا مجنی­علیه شناسی، نشریه­ی حقوق‌دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری. ش1.

18. لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا (1388)، بز‌ه‌دیده وبز‌ه‌دیده­شناسی، ترجمه روح الدین کردعلیوند و احمد محمدی، چاپ دوم، تهران، مجد.

19. مرادی، غلامرضا (1395)، بزه­دیدگی قضات و کارمندان دادگاه­ها و دادسراهای شهرهای اندیمشک، دزفول و شوش دانیال، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.

20. نجفی ابرندآبادی، علی­حسین؛ هاشم بیگی، حمید (1377)، دانش­نامه­ی جرم­شناسی، چاپ اول. تهران، دانشگاه شهید بهشتی و گنج دانش.

21. نجفی ابرندآبادی، علی­حسین (1386)، تقریرات درس جرم شناسی (بز‌ه‌دیده­شناسی علت­شناختی)، دانشگاه شهید بهشتی.

22. نظری، سجاد (1395)، بزه­دیدگی قضات و کارمندان دادگاه­ها و دادسراهای نظامی شهرستان اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.

23. والک لیت، ساندرا (1386)، شناخت جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک­محمدی، چاپ اول، تهران، میزان.

24. وایت، رابرت داگلاس؛ هینز، فیونا (1385)، جرم و جرم­شناسی، مترجم: علی سلیمی با هم­کاری محسن کارخانه و فرید مخاطب قمی. چاپ دوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

25. ولد، جرج؛ برنارد، توماس؛ اسنیپس، جفری (1380)، جرم شناسی نظری، ترجمه علی شایان، چاپ اول، تهران، سمت.

26. وینفری، توماس.ال (1388)، نظریه­های جرم شناسی، ترجمه سیدرضا افتخاری، چاپ اول، گناباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد.

 27. توجهی، عبدالعلی (1378)، سیاست جنایی حمایت از بزه­دیدگان، مجله­ی مجتمع آموزش عالی قم. شماره 4، 46-27.

28. توجهی، عبدالعلی (1380)، سیاست جنایی حمایت از بزه­دیدگان در اسناد و کنوانسیون­های بین­المللی، مجله­ مجتمع آموزش عالی قم. شماره 9، 65-51.

29. صادقی فسائی، سهیلا؛ میرحسینی، زهرا (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر بزه­دیدگی زنان شهر تهران، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 9، ش1، 62-35.

 30. کاظمی، اصغر (بی­تا)، اروینگ گافمن، سایت پژوهشکده باقرالعلوم (ع):