دادرسی کیفری در تعدد معنوی؛ قواعد، ابهامات، راه‌حل‌ها

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 oo

2 --

چکیده

تعدد معنوی عبارت است از شمول عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد، شناسایی تعدد معنوی در قانو ن موجب می شود که مساله نحوه رسیدگی به عناوین مجرمانه متعدد مظرح شود. برخلاف مقررات ماهوی تعدد معنوی در قانون مجازات اسلامی، مقرره خاصی در خصوص نحوه دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد. از این رو در فرآیند رسیدیگ به این گونه جرائم با ابهاماتی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه مواجه هستیم، ازجمله نحوه شروع تعقیب کیفری،تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری و صلاحیت مراجع کیفری در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن طرح ابهاماتی در فرآیند رسیدیگ شکلی تعدد معنوی، با توجهب ه قواعد فقهی و حقوقی به این ابهامات پاسخ داده خواهد شد و این مسائل را با به دست آوردن یک مبنا در رسیدگی وضعیت تعدد معنوی حل می کنیم. یافته هیا پژوهش حاضر این است که در یک مبنای استخراج شده، به دلیل اینکه احکام بر عناوین مترتب می گردند نه بر رفتار، ملاک در دادرسی باید عنوان مجرمانه باشد. حال در تعدد معنوی برایتعیین اینکه کدام عنوانمجرمانه ملاک خواهد بود، با استفاده از  احکام ماهوی تعدد معنوی باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه ملاک خواهد بود، با استفاده از احکام ماهوی تعدد معنوی باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه اشد مد نظر قرار می گیرد و در مواردی که در تعدد معنوی حکم به جمع مجازات از سوی مقنن شده است، مانند تعدد عناوین حدی و قصاص و تعزیری که تمامی عناوین مجرمانه باید رسیدگی شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Procedure in the case of Ideal Cumulation of Crimes; Rules, Ambiguities, Solutions

نویسندگان [English]

  • oo oo 1
  • Hadi -- 2
1 oo
2 --
چکیده [English]

Cumulation shall be ideal when a person commits an action that contains elements of several crimes. Contrary to the substantive rules of ideal cumulation of crimes in the Islamic Penal Code, there is no specific provision in the Code of Criminal Procedure and there is a legal gap in this regard. Therefore, there are some ambiguities in the different stages of pre-trial and trial proceedings of such crimes, including the initiation of criminal prosecution, the arraignment, the issuance of criminal warrants, the jurisdiction of criminal courts and so on. In this study, using a descriptive-analytical method, we pointed out the ambiguities in the criminal proceedings of ideal cumulation of crimes and attempted to disambiguate them with a look to the Islamic jurisprudence and legal rules. We concluded that, due to the fact that judgments are based on criminal titles not acts, therefore, the criterion in the proceedings should be criminal titles. This approach will be elaborated in Qisas, Hadd and Ta’ziri crimes in the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Procedure
  • Ideal Cumulation of Crime
  • Substantive Rule
  • Rights of the Accused
  • law
1. آشوری، محمد (1394)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت.

2. المظفر، محمدرضا (1380)، اصول المظفر، قم، مؤسسه بوستان کتاب.

3. الهام، غلامحسین (1372)، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، چاپ اول، تهران، نشر بشری.

4. الهام، غلامحسین، برهانی، محسن (1396)، درآمدی بر حقوق جزا عمومی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان.

5. استفانی، گاستون، ژرژلواسور، برناربولوک (1377)، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات علامه طباطبایی.

6. استفانی، گاستون، ژرژلواسور، برناربولوک (1377)، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات علامه طباطبایی.

7. بسامی، مسعود (1395)، تعدد اعتباری جرم در رویه قضایی و دکترین، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.

8. خالقی، علی (1394)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ بیست و هشتم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

9. خالقی، علی (1394)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ بیست و هشتم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

10. خالقی، علی (1396)، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ نهم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

11. خدابخشی، عبدالله (1392)، تمایز حقوق مدنی و حقوق کیفری، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

12. خزایی، منوچهر (1377)، فرآیند کیفری، چاپ اول، تهران، نشر گنج دانش.

13. رستمی، هادی (1397)، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.

14. معاونت آموزش قوة قضائیه (1382)، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی، جلد نهم، تهران،گردآورنده معاونت آموزش قوة قضائیه.

15. زراعت، عباس (1394)، حقوق جزای عمومی 3 (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی)، جلد سوم، چاپ اول، تهران، نشر جنگل-جاودانه.

16. زراعت، عباس (1393)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات میزان.

17. زراعت، عباس (1396)، آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات میزان.

18. شمس ناتری، محمدابراهیم و دیگران (1395)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان.

19. شاملو احمدی، محمدحسین (1385)، پیرامون دادسرا، چاپ اول، تهران، نشر دادیار.

20. شیخ‌الاسلامی، عباس (1395)، تعدد جرم نظریه‌ها و رویه‌ها، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.

21. صانعی، پرویز (1377)، حقوق جزا عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات گنج دانش.

22. طاهری نسب، یزد الله (1381)، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.

23. طهماسبی، جواد (1396)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.

24. علی‌آبادی، عبدالحسین (1392)، حقوق جنایی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسی.

25. گلدوست جویباری، رجب‌علی (1393)، آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، تهران، انتشارات جنگل-جاودانه.

26. معاونت آموزش قوه قضائیه (1382)، مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون آیین دادرسی کیفری (1382)، جلد اول، معاونت آموزش قوه قضائیه.

27. نوبهار، رحیم (1395)، اصول فقه مباحث الفاظ و قواعد تفسیر متن، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.

 28. بسامی، مسعود (1394)، تعدد نتایج در فقه و حقوق کیفری ایران، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شمارة سیزدهم.

29. رستمی غازانی، امید (1390)، آیین دادرسی تعدد جرم، نشریه پیام آموزش، شمارة پنجاه و دوم، سال نهم.

30. زراعت، عباس، (1392)، تمایز حالت تعدد معنوی جرائم از عناوین مشابه، فصلنامه حقوق و مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دورة چهل و سوم، شمارة سه.

31. ساداتی، سید مهدی (1396)، تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان، مطالعات حقوق تطبیقی، دورة هشتم، شمارة اول.

32. کاتوزیان، ناصر (1387)، ویژگی‌های اعتبار قضاوت شده در اموری کیفری نقدی بر قرار دادیار، فصلنامه حقوق، شمارة یک.

  33. Ashworth A. (2001), the decline of English sentencing and other stiries” sentencing and sanction in western countries. Oxford.    

 34 . Hall D. (2013), criminal law procedure”, sixth edition.