معامله اتهام در حقوق کامن لا و نهادهای نزدیک به آن در دادرسی کیفری ایران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد

چکیده

ارتکاب جرم به عنوان رفتار ناقض نظم عمومی، واکنش عمومی را در همه جوامع بر می­انگیزد و به محض کشف آن تعقیب متهم به جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه مطرح می­گردد. در این بین، گاه در دادرسی کیفری کشورهای مختلف، لحاظِ مصالحی همچون پیشگیری از تورُّم پرونده­های کیفری، پیشگیری از آسیب­های حاصل از زندان در خصوص مرتکبان جرایم سبک، جلب رضایت بزه­دیدگان، اختصاص منابع و امکانات دستگاه عدالت کیفری به جرایم سنگین و مرتکبان حرفه­ای و ... سبب ایجاد نهادهایی در دادرسی کیفری شده که موجد اختیار دادستان به عنوان نهاد تعقیب در این امر گردیده است. در حقوق کامن­لا، معامله اتهام مصداق بارز این مصلحت­اندیشی است. سیر تقنینی کشورمان نشان می­دهد که قانونگذار کیفری با پیش­بینی تعلیق تعقیب، تمایل خود را به لحاظ مصلحت در دادرسی­های کیفری نشان داده است. این رویکرد در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیش­بینی تأسیساتی همچون تعلیق تعقیب و بایگانی پرونده تقویت شده است. گرچه تأسیسات مذکور تفاوت­هایی با معامله اتهام انگلیسی-آمریکایی دارد، اما، از برخی جهات همچون هدف و آثار دارای وجوه تشابه می­باشند.

تازه های تحقیق

ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Plea Bargaining in Common Law and Similar Institutions in Criminal Procedure of Iran

نویسنده [English]

  • E. Heidari
Assistant professor of Shahr-e-Kord University
چکیده [English]

Committing crimes as acting violate public order, cause public response in all societies and as soon as its detection, prosecutor as a representative of the public interest starts to prosecute the accused. In the meantime sometimes in criminal procedure of different countries, for protect some interests such as prevention of inflation of criminal cases, prevention of damages from prison to the perpetrators of minor crimes, satisfaction of victims, allocation resources of the criminal justice system to the serious crimes and Professional perpetrators and ..., create institutions that generate the discretion for prosecutor in the criminal prosecution. In common law, plea bargaining is a clear example of this expediency.The legislative history of our country indicates that criminal legislators exhibit tendency to respect interest in criminal procedure with providing suspension of prosecution. This approach in the new Code of Criminal Procedure Act, adopted in 2014with providing institutions like closing the case and suspension of prosecution is strengthened. Although, these institutions are differences to Anglo- American plea bargaining, in some ways, as the purpose and effect have similarities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plea Bargaining
  • Criminal Prosecution
  • Suspension of Prosecution
  • Criminal Procedure

ندارد

1. آخوندی، محمود ( 1384 )، آیین دادرسی کیفری سازمان و صلاحیت مراجع کیفری. جلد دوم، چاپ هشتم، تهران ،

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.

2. آشوری، محمد ( 1380 )، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ هشتم، تهران، انتشارات سمت.

3. جی. آر. اسپنسر ( 1384 )، آیین دادرسی کیفری در انگلستان، ترجمه محمدرضا گودرزی و لیلا مقدادی، چاپ اول،

تهران، انتشارات جنگل.

4. خالقی، علی ( 1387 )، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات شهر دانش.

5. خالقی، علی ( 1394 )، آیین دادرسی کیفری، جلداول، چاپ 29 ، تهران، انتشارات شهر دانش.

6. روشن قنبری، عطاءالله ( 1389 )،

 

نگاهی به معامله اتهام در حقوق ایالات متحده آمریکا، ماهنامه کان ون سردفتران و

.101- دفتریاران، شماره 103 ، صص. 110

7. کوشکی، غلامحسن ( 1389 )،.327- جایگزین های تعقیب ددعوای عمومی در نظام دادرسی کیفری اران و فرانسه فصلنامه پژوهش حقوق، شماره 29 ، صص. 350