تبیین جامعه شناسانه بازتاب جرم در مطبوعات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

امروزه مطبوعات نقش مهمی در عرصه‌های عمومی داشته و برای بسیاری از مردم کماکان منبع اول خبری است. کارکرد رسانهها در عصر اطلاعات بی‌شک در همه عرصه‌ها انکارناپذیر است. یکی از عرصه‌ها و ابعاد مهم فعالیت رسانه‌ها جمع‌آوری، تنظیم و انتشار اخبار جنایی است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل محتوای جرایم در صفحه حوادث روزنامه‌های ایران، همشهری، شرق ، جام جم، اطلاعات و کیهان در یک بازه زمانی یک ساله ( نیمه دوم سال 1393 و نیمه اول سال 1394 ) است. انتخاب نمونه به این‌صورت بوده است که از هر ماه یک هفته آماری از شنبه تا پنج‌شنبه ساخته شد و از هر هفته سه روز به صورت تصادفی و منظم جمعاً به مدت 150 روز تعیین گردید. یافته‌های حاصل از مطالعات آماری در این پژوهش نشان می‌دهد که روزنامه ایران با 21/20 درصد بیشترین تعداد مطلب و اطلاعات با 07/15 درصد، کم‌ترین مطالب مربوط به رویدادهای حوادث و جرایم را در دوره مورد بررسی داشته‌اند. بیش‌ترین درصد بازنمایی جرایم در مهر ماه 93 با 12.8 درصد و کم‌ترین میزان آن در مرداد 94 با 7.8 درصد است. هم‌چنین بر اساس شاخص جنسیت، سهم مردان هم به عنوان فاعل جرم و هم به عنوان ابژه جرم، بیشتر از زنان است. تعداد و درصد فراوانی وجه برجسته شده رویداد جرایم در تیتر نیز نشان می‌دهد که وقوع جرم با 33.74 درصد بیشترین سهم را در تیترهای خبرهای جرایم دارد

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Explanation of Reflection of Crime in the Press

نویسنده [English]

  • r asiyayi
چکیده [English]

The press plays an important role in the public sphere, and for many people it is still the first source of news. The function of the media in the information age in the entire area is undeniable. One important aspect of the media activities is collecting, editing and publishing criminal news. They make their audience aware of criminal phenomena and current complex and busy world. Therefore, the main objective of this study was to analyze the content of criminal incidents in some newspapers including: Shargh, Jam-e-Jam, Keyhan, Hamshahri and Ettelaat in a period of one year (the second half of 2014 and the first half of 2015). The results of the statistical analysis in this study shows that Iran newspaper has the largest amount of articles (21/20 percent) and Ettelaat newspaper (15.7 percent) has the lowest content of the events. The highest percentage of crimes has published in the October 2014 (12.8%) and the lowest was 7.8 percent in August 2015. Based on gender criteria, men were the subjects and objects of crimes more than women. The findings show that crime occurrence with 33.74 percent, arrest of criminals 23.83 percent and detecting of crimes with 10.99 are existed in the headlines with news of crime. Headlines related to conflict and destruction with 0.73 percent have the lowest portion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media representations
  • Content analysis
  • Statistical study
  • Newspaper
  • News events
کاشفی اسماعیلزاده
، حسن، جنبش های بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشورهای غربی: علل و جلوه ها، مجله
1384 ، الهیات و حقوق، شماره 15 و 16
2. لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات میزان، چاپ دوم،
. تابستان 1390
3. مگوایر، مایک و دیگران، دانشنامه جرمشناسی آکسفورد، ترجمۀ حمیدرضا ملکمحمدی، انتشارات میزان، چاپ اول،
زمستان 1389
4. نجفی ابرندآبادی، علی حسین،
جرمشناسی در آغاز هزارة سوم (درآمد ویراست دوم )، در؛ دانشنامۀ جرم شناسی ،
انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، زمستان 1390