نظریه کوهن و تغییر پارادایمی در حقوق کیفری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

تصویر کوهن‌ از سیر تحول‌ یک‌ علم‌ را می‌توان‌ به‌وسیلۀ‌ این طرح‌ بی‌پایان‌ خلاصه‌ کرد: پیش‌ علم‌ - علم‌ عادی‌ - بحران‌ - انقلاب‌ - علم‌ عادی‌ جدید - بحران‌ جدید. ویژگی‌ عمدۀ‌ نظریۀ‌ وی‌ تأکیدی‌ است‌ که‌ بر ممیزۀ‌ انقلابی‌ تحولات‌ علمی‌ دارد. بر این اساس انقلاب‌ علمی متضمن‌ طرد یک‌ ساختار نظری‌ و جانشینی ساختار ناسازگاری دیگر است. از زمان‌ طرح این نظریه در کتاب‌ ساختار انقلاب‌های‌ علمی‌، این‌ پرسش‌ مطرح‌ بوده‌ که‌ آیا تصویر کوهن‌ از تاریخ‌ علوم‌ طبیعی‌ در مورد سایر علوم‌ نیز سازگار است؟در نگاه اول به نظر می‌رسد پاسخ‌ منفی‌ باشد. در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ تا نشان‌ داده‌ شود که‌ گذر از مجازات به ترمیم،‌ انقلاب علمی کوهن در حقوق کیفری‌ است. البته‌ این‌ بدان‌ معنا نیست‌ که‌ تمامی‌ مقوّمات‌ تصویر کوهن‌ عیناً در این حوزه از علم‌ صادق است، بلکه‌ ویژگی‌ مهم‌ آن، یعنی‌ ممیزۀ‌ انقلابی‌ تحول‌ علمی‌ در حوزۀ‌ حقوق کیفری نیز صدق می‌کند. به عبارت‌ دیگر، هرگاه‌ ما با یک‌ پارادایم‌ کوهنی‌ در حقوق کیفری‌ سروکار داشته‌ باشیم‌ که‌ مورد پذیرش‌ جامعۀ‌ علمی‌ قرار گرفته‌ باشد، تغییر پارادایمی‌ در حقوق کیفری واقعاً امکان‌پذیر است. تغییر این‌ پارادایم، انقلاب‌ کوهنی‌ را در پی‌ خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kuhn’s Theory and the Paradigm Shift in Criminal Law

نویسنده [English]

  • Mohamad Amini Zadeh
Assistant Professor, Faculty of Law and Theology, University of Shahid Bahonar, Iran
چکیده [English]

The Kuhn picture of the evolution of a science can be summarized by these endless
plans: the science, normal science, the crisis, the revolution, new normal science,
and new crisis. The distinguishing feature of this theory is emphasis on
revolutionary scientific change; so that according to this theory, the scientific
revolution rejects the theoretical structure underlying and succession of other
conflicts. Since the introduction of this theory in the book of The Structure of
Scientific Revolutions, the persistent question was whether Kuhn's picture of history
of natural science applies to the other science. At first glance, it seems that the
answer is no; in this paper it is shown that the transition from punishment to
restoration is a Kuhn scientific revolution in criminal law. Of course, this does not
mean that all detail and components of Kuhn’s theory is the same in this field of
science, but it's important feature that the revolutionary scientific developments will
also apply in criminal law. In other words, when we are dealing with a Kuhn’s
paradigm in criminal law which have been accepted by the scientific community,
paradigm shift in criminal law really is possible.This paradigm shift will follow
Kuhn’s revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kuhn
  • Paradigm
  • Punishment
  • restoration
  • Scientific revolution
توماس ساموئل کوهن، (1389)، ساختار انقلاب‌های علمی، ترجمۀ سعید زیبا کلام، تهران، انتشارات سمت.
چالمرز، آلن‌ ف، (1382)، چیستی‌ علم، ترجمۀ ‌سعید زیبا کلام، تهران، انتشارات علمی‌ و فرهنگی (تاریخ‌ انتشار اثر به‌ زبان‌ اصلی‌ 1982).
3. حیدرنیا،نیلوفر؛ رحیمی،افسانه؛ احمدی موحد، اصغر، (1391)، مجازات زندان و تاثیر آن بر پیشگیری از تکرار جرم، حقوق جزا و جرم‌شناسی، پاییز و زمستان 1391، شماره 2: 75-92
خسروشاهی، قدرت‌الله، (1384)، تأملات فلسفی در عدالت ترمیمی، بصیرت، شمارۀ 34، بهار 84.
دلماس ـ مارتی، می‌ری، (1381)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، 1381 ش، ج 1.
مقدم حیدری، غلامحسین، (1383)، هندسۀ نااقلیدسی، انقلابی پارادایمی در ریاضیات، مجلۀ نامۀ مفید، فروردین و اردیبهشت 1383 - شمارۀ 41.
مقدم حیدری، غلامحسین، (1387)، قیاس‌ناپذیری پارادایم‌های علمی، تهران، نشر نی.
نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1382)، از عدالت کیفری «کلاسیک» تا عدالت «ترمیمی»، آموزه‌های فقهی، پاییز و زمستان 1382 - شماره 9 و 10.
هوارد، زهر، (1388)، عدالت ترمیمی، ترجمۀ حسین غلامی، تهران، مجد، ویرایش اول, چاپ دوم.
iane Jeske And Richard Fumerton. (2011). Readings In Political Philosophy: Theory And Applications, Broadview Press.
Gerhard O. W. Mueller. (1965). Compensation For Victims Of Crime: Thought Before Action. Minnesota Law Review 50.
Giorgio Del Vecchio. (1969). The Struggle Against Crime, In The Philosophy Of Punishment, Ed. H. B. Acton, London: Macmillan Co.
Heinrich Oppenheimer. (1913). The Rationale Of Punishment, London: University Of London Press.
Herbert Spencer. (2006). "Prison-Ethics"In "Essays:Scientific Political And Speculative, New York: Lightning Source Incorporated.
 Jeff Latimer& Steven Kleiknecht. (2000). “The Effects Of Restorative Justice Programming: A Review Of The Empirical”.
John Braithwaite. (2002). Restoative Justice, In M.Tony (Ed), The Handbook Of Crime And Punishment, Newyork, Oxford University Press.
Langan, Patrick A And David J. Levin. (2002). Recidivism Of Prisoners Released In 1994. Bureau Of Justice Statistics, 2002.
Michael Tonry. (2011). The Oxford Handbook Of Crime And Criminal Justice, New York, Oxford University Press.
Morris, Allison And Gabrielle Maxwell. (1998). Restorative Justice In New Zealand: Family Group Conferences As A Case Study, Western Criminology Review 1.
Murray N. Rothbard. (1972). Libertarian Forum 14, No. 1 (January 1972).
R. A. Childs. (1974). Liberty And The Paradigm Of Statism, In The Libertarian Alternative, Ed. Tibor Machan ,Chicago: Nelson-Hall Co.
Randy E. Barnett. (1973). Restitution: A New Paradigm Of Criminal Justice ,Ethics Volume 87, Number 4.
Robert Nozick. (1974). Anarchy, State, And Utopia, New York: Basic Books.
Rouland (N.). (1998). Introduction Historique Au Droit, PUF.
S.Kuhn, Thomas. (1970). The Structure Of Scientific Revolutions, 2nd Ed, Chicago, University Of Chicago Press.
Stanley I. Benn. (1967). "Punishment" In The Encyclopedia Of Philosophy, Ed. Paul Edwards, New York: Macmillan Publishing Co.
Tony Marshal. (1999). “Restorative Justice: An Overview”, Home Office, Research Development And Statistics Directorate, London, UK.
Umbreit, Coates & Voss. (2012). “The Impact Of Restorative Justice Conferencing: A Review Of 63 Empirical Studies In 5 Countries”, Centre For Restorative Justice And Peacemaking.
Van Ness, Daniel W. (1993). New Wine And Old Wineskins : Four Challenges Of Restorative Justice, Criminal Law Forum, 4:251-272.
Walter Kaufmann. (1973). Without Guilt And Justice, New York: Peter H. Wyclen, Inc.
Wright. Martin. (2002). An International Approach: What Is Restorative Justice?, Paper To Seminar In Honour Of Gunnar Marnell, ‘Mediation And Restorative Justice’, Stockholm.