تخصصی شدن رسیدگی در دادگاه های اطفال در ایران و ایتالیا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

  تخصصی شدن رسیدگی به جرایم اطفال، از حیث خصوصیات و ترکیب اعضای دادرسان دادگاه‌های اطفال اقتضائات ویژۀ خود را دارد. گزینش قضات حرفه‌ای کاردان، ضرورت آموزش مستمر آنان و مشارکت الزامی و تعهدآور کارشناسانی متخصص در مرحلۀ تصمیم‌گیری و صدور رأی وجوه تضمین‌کنندۀ دادرسی تخصصی اطفال را تشکیل می‌دهند. این مقاله با عنایت به وجوه مذکور، تخصصی شدن رسیدگی را در دادگاه‌های اطفال ایران و ایتالیا مورد مطالعۀ تطبیقی قرار می‌دهد و به‌ویژه اتخاذ شیوۀ تعدد دادرسانرا در جریان رسیدگی به جرایم اطفال در ایران پیشنهاد می‌کند. راهکار فقهی متناسب، جهت برون‌رفت از موانع موجود"رسیدگی شورایی" است که در این مقاله بررسی شده است.                                                       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Specialization of Decision Making within Juvenile Courts in Iran and Italy

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossien Elham 1
  • Maryam Manouchehri 2
1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Iran
2 Ph.D in Criminal Law and Criminology
چکیده [English]

The process for handling juvenile crimes in a professional way has special
requirements with respect to the characteristics and composition of the members of
judges within Juvenile Courts. These include the selection of professionally
competent judges, the need for their continual education updates, and the mandatory
and binding participation of juvenile experts. This article analyses the special
requirements by making a comparative study of the processes for handling juvenile
crimes in Iran and Italy. The analysis suggests that in Iran juvenile crimes should be
processed by a committee of judges and juvenile experts. The jurisprudential support
for this judicial council approach is described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Juvenile Justice System
  • Juvenile Offenders
  • Specialized Judge
قرآن مجید
ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، (1389)، حق دادرسی منصفانۀ کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه و جنگل، چاپ اول.
ادارۀ کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، معاونت پژوهش ریاست جمهوری، (1382)، مجموعۀ آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.
الهام، غلامحسین، (1379)، "جایگاه هیئت‌منصفه در حقوق ایران، معرفت، شماره 36.
الهام، غلامحسین، (1391)، "اعتماد به قاضی، تحلیل مادۀ 728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان"، فصلنامۀ علمی پژوهشی دیدگاه‌های علوم قضایی، شمارۀ 57.
امامی نمینی، محمود و صلاحی، جاوید، (1389)، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، نشر میزان، چاپ اول.
بلاغت، محمد یحیی، "حجیت نظر کارشناس در امور کیفری "، معرفت، شماره 134.
جمشیدی، علی‌رضا، "گفتمان سیاست جنایی در لایحۀ قضایی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان"، مجلۀ حقوقی دادگستری.
خالقی، علی، (1387)، آیین دادرسی کیفری، تهران، موسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول.
شاکری گلپایگانی، طوبی، (1387)، بررسی خلاءهای قانونی حقوق کودک، اطفال بزهکار و سیاست جنایی، جلد2 تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، چاپ اول.
شاملو، باقر، (1390)، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول.
شهیدی، سیدجعفر، (1387)، ترجمۀ نهج‌البلاغه، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ شانزدهم.
صلاحی، جاوید، (1389)،بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، نشر میزان، چاپ اول.
عباچی، مریم، (1388)،حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم.
حلی، حسن ابن یوسف، (1369)،تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تهران، موسسۀ چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد.
نجفی، شیخ محمد حسن، (1362)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، قوچانی، محمود (تصحیح و تعلیق)، جلد 40، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
کیانپور، غلامرضا، (1338)، "جرایم اطفال و انتقادی بر لایحۀ اطفال بزهکار"، مجلۀ کانون وکلا، شمارۀ 67.
مرعشی شوشتری، سیدمحمدحسن، (1379)، " قضاوت شورایی"، مجلۀ دادرسی، شماره 22.
موسوی بجنوردی، سیدمحمد، (1380)، " قضاوت شورایی و هیئت‌منصفه در سیستم حقوقی اسلام "، مجلۀ حضور، شمارۀ 38.
1. Cesari, Claudia, (2007), “The juvenile justice system in Italy”, in Eropean juvenile justice systems(Giostra, Glauco&Patane,Vania), Milano, Giuffre editore.
2. Gatti, Uberto & Verde, Alfredo, (2002), ”Comparative Juvenile Justice : An Overview of Italy”, In Juvenile Justice system, International perspectives(Winterdyc,John.A,ed.) Toronto, Canadian Scholars` Press Inc.
3. Lemert, M. Edwin, (1986), “Juvenile Justice Italian Style”, Journal of the law and society associatian,Vol.20, No.4.
4. Mcgee, Jr. Henry W. & Adamo, John, (1981), ”Juvenile court jurisdiction in Italy and Europe”, The American journal of comparative law, Vol.29, No.1.
5.Nelken, David, (2006), ”Italian Juvenile Justice : Tolerance , Leniency or Indulgence?”, Youth Justice, Vol.6(2).
6. Scalia, Vincenzo, (2005), ”A lesson in Tolerance? Juvenile Justice in Italy”, Youth Justice, Vol.5(1).