دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-267 
4. کمال گرایی کیفری

صفحه 173-194

محسن برهانی؛ بشری محمدی فرد


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-267 بهار و تابستان 1395، صفحه 1-130